نوشته های برچسب شده با : "گربه رو باید دم حجله کشت"

عکس های دیدنی

به این میگن زن زندگی !!! میگن گربه رو باید دم حجله کشت نشون دهنده ی همین حرکت این خانومه. شوهرش همیشه در امنیت کامل به سر میبره ، چون یکی بهش چپ نگاه کنه ، همسرش این حرکت رو روش پیاده میکنه!!!!            ...