نوشته های برچسب شده با : "پروفسور سمیعی"

وضعیت بهنام صفوی بعد از عمل تومور مغز

حال بهنام صفوی خوب است.