نوشته های برچسب شده با : "پرهیز از برخی جملات در همدلی"

در همدلی از این جملات پرهیز کنیم

پرهیز از برخی جملات در همدلی با شخص آسیب دیده