نوشته های برچسب شده با : "پانکراس مصنوعی"

نخستین پانکراس مصنوعی تولید و به بازار عرضه میشود.

نخستین پانکراس مصنوعی به بازار می‏آید