نوشته های برچسب شده با : "فوت به خاطر نبود عضو پیوندی"

کمبود عضو پیوندی در ایران

در ایران روزانه ده نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می‌کنند