نوشته های برچسب شده با : "عضو پیوندی"

کمبود عضو پیوندی در ایران

در ایران روزانه ده نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می‌کنند