نوشته های برچسب شده با : "طریقه کاشت سبزه سال نو"

بهترین زمان برای کاشت سبزه

بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز ۱۳ فروردین رشد کافی داشته باشند / هر دانه چقدر باید خیس بخورد؟