نوشته های برچسب شده با : "روش کاشت سبزه"

بهترین زمان برای کاشت سبزه

بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز ۱۳ فروردین رشد کافی داشته باشند / هر دانه چقدر باید خیس بخورد؟