نوشته های برچسب شده با : "رضاصادقی خواننده خوب و پر طرفدار کشورمان فرزند خوانده اش را در آغوش گرفت."

رضا صادقی و فرزند خوانده اش

رضاصادقی خواننده خوب و پر طرفدار کشورمان فرزند خوانده اش را در آغوش گرفت.