نوشته های برچسب شده با : "خروج سند 2030 از دستور کار دولت"

سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت حذف شد

سند 2030 از دستور کار دولت خارج شد.