نوشته های برچسب شده با : "حوادث"

جزئیات اتهام یک قتل توسط حمید صفت

جزئیات اتهام یک قتل توسط حمید صفت: اعترافی به قتل صورت نگرفته و حمید صفت تنها به درگیری فیزیکی اعتراف کرده است.