نوشته های برچسب شده با : "حاج صفی"

حاج صفی و شجاعی رژیم صهیونیستی را شاد کردند

حرکت دشمن شاد کن دو پا به توپ که حاج صفی و شجاعی آن را رغم زدند.