نوشته های برچسب شده با : "جانشین قالیباف"

شهردار تهران انتخاب شد

محمدعلی نجفی به عنوان شانزدهمین شهردار تهران انتخاب شد.