نوشته های برچسب شده با : "تمیز کردن ناف"

آلوده‌ترین عضو بدن کجاست؟ ‎

ناف آلوده‌ترین عضو بدن انسان است.