نوشته های برچسب شده با : "تلفن همراه"

از هر ۵ نفر، ۴ نفر به ترس دورماندن از تلفن‌ همراه دچارند

از هر ٥ نفر، ٤ نفر به ترس دورماندن از تلفن‌ همراه دچارند