نوشته های برچسب شده با : "تلفات پلاسکو"

آمار تلفات پلاسکو

آماد دقیق تلفات در فاجعه ساختمان تجاری پلاسکو