نوشته های برچسب شده با : "تجاوز راننده تاکسی"

تجاوز راننده تاکسی به مسافر ۲۱ ساله در آبادان

تجاوز یعنی خشونت یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران