نوشته های برچسب شده با : "تجاوز به مسافر"

تجاوز راننده تاکسی به مسافر ۲۱ ساله در آبادان

تجاوز یعنی خشونت یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران