نوشته های برچسب شده با : "تابعیت انگلیس"

برنا درخشانی به تابعیت انگلیس درآمد

برنا درخشانی،شطرنج باز ایرانی به تابعیت انگلیس درآمد و از این پس با پرچم این کشور به مسابقات میرود.