نوشته های برچسب شده با : "بیماری ملکه رنجبر"

ملکه رنجبر در بیمارستان بستری شد

پرستار ملکه رنجبر : علت بستری شدن رنجبر مشکل قلبی است و باید فورا عمل شود.