نوشته های برچسب شده با : "بنزین"

استفاده از کارت سوخت الزامی میشود

هشدار به مالکان خودرهای فاقد کارت سوخت:استفاده از کارت سوخت الزامی میشود و تحویل سوخت فقط با کارت سوخت انجام خواهد شد.