نوشته های برچسب شده با : "باب المندب"

دزدان دریایی ناکام ماندند

دزدان دریایی از ربودن کشتی ایرانی ناکام ماندند