نوشته های برچسب شده با : "ابوبکر بغدادی زنده است"

داعش خبر مرگ ابوبکر بغدادی را تکذیب کرد

داعش خبر مرگ ابوبکر بغدادی را تکذیب کرد