نوشته های برچسب شده با : "آلوده ترین عضو بدن"

آلوده‌ترین عضو بدن کجاست؟ ‎

ناف آلوده‌ترین عضو بدن انسان است.