نوشته های برچسب شده با : "آسانسور"

چرا در آسانسور آینه نصب می کنند؟

نصب آینه در آسانسور دلیل روانی دارد