مذهبی

خواندن این دعا موجب آرامش اعصاب میشود

دعای آرامش اعصاب

دعوتنامه سازمان حج و زیارت عربستان به ایران

حج و زیارت  

برکات نماز اول وقت

نماز یکی از واجبات در دین اسلام و یکی از مهم ترین فرایض برای مسلمانان می باشد. این تکلیف جهت تشکر از خدا ۵ بار در طول روز باید ادا شود.  نماز شرطی برای قبولی اعمال مومنین و همچنین بعنوان ستون دین معرفی شده است. خواندن نماز هم در...