۵ اشتباه که در هنگام استحمام انجام مى دهید

در هنگام استحمام از این کارها جلوگیری کنیم…

جالبه بدونید?

??  ۵ اشتباه که در هنگام استحمام انجام مى دهید:

١: شستن صورت در حمام
٢: ستفاده از لیف
٣: استحمام با آب سخت
۴: ایستادن در کف آب و صابون
۵: استفاده از تیغ مرطوب