کماندران ایرانی در لاس وگاس درخشیدند

کمانداران ایرانی با حضور در مسابقات جام جهانی داخل سالن مدال آفرین شدند.

کمانداران جوان و نوجوان ایرانی درمسابقات جام جهانی داخل سالن در لاس‌وگاس آمریکا یک طلا،دونقره ویک برنزبدست آوردند