چرا انسان ها بوی عطر خود را احساس نمیکنند؟

باز هم یکی از اسرار شگفت انگیز مغز انسان در شناسایی بوی عطر.

دلیل اینکه بوی عطر خود یا رایحه محیطی که در آن زندگی می کنید را احساس نمیکنید ، این است که مغز برای تشخیص خطر بو های تکراری را نادیده گرفته و همیشه به دنبال بوهای متفاوت ، تازه و غیرعادی است !