پارتی مختلط از نوع برهنه در کنار مسجد!!!

آخه با عقل جور درمیاد؟؟؟ پارتی اونم کنار مسجد؟؟؟

نادی زنی که معلوم نیست با چه هدفی دست به این اقدام یعنی برگزاری یک پارتی در آپارتمانش که از قضا آن هم در کنار مسجد بوده است بازداشت گردید. این اتفاق در اسکندریه رخ داد.

این پارتی از نوع مختلط و برهنه !!! بوده  و صدای آهنگ و بزن و بکوب آنها تا مسجد هم می رفت. که موجب خشم بسیاری از افراد حاضر در آن محل شده است.