ویلای علی پروین در مصادره جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی ویلی ۳۵ میلیاردی علی پروین را در ازای بدهی پسرش مصادره کرد.

محمد پروین،پسر علی پروین ۲۵ میلیارد تومان به دولت بدهی دارد و جهاد کشاورزی ویلای ۳۵ میلیاردی چدر را در ازای این بدهی مصادره کرده و مدتی بعد به مزایده خواهد گذاشت.

علی پروین در واکنش به مصادره ویلای ۳۵ میلیاردی اش چنین گفت:

«نمی خواهم زیاد درباره این ماجرا حرفم بزنم.به من گفته اند در این مورد صحبتی نکنم.گفته اند مشکل حل می شود.من بچه امجدیه هستم و حتی اگر خانه ام را بگیرند می آیم همین جا چادر می زنم و تا آخر عمرم در امجدیه زندگی می کنم.»