وزن و قد جنین در طول دوره بارداری

مراحل رشد جنین از هفته ۵ تا هفته ۴۰ بارداری.

هفته ۵) قد : ۵ تا ۷ میلیمتر                                          وزن :۱ گرم

هفته ۶) قد : ۸ تا ۱۰ میلیمتر                                        وزن : ۲ گرم

هفته ۷) قد : ۱۷ تا ۲۰ میلیمتر                                      وزن : ۳ گرم

هفته ۸) قد : ۲۵ تا ۳۵ میلیمتر                                      وزن : ۴ گرم

هفته ۹) قد : ۴۴ تا ۴۶ میلیمتر                                      وزن : ۵ گرم

هفته ۱۰) قد : ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر                                    وزن : ۶ گرم

هفته ۱۱) قد : ۶۵ تا ۷۵ میلیمتر                                    وزن : ۸ گرم

هفته ۱۲) قد : ۸۵ میلیمتر                                           وزن : ۹ تا ۱۲ گرم

هفته ۱۳) قد : ۱۰ سانتیمتر                                         وزن : ۲۰ تا ۲۵ گرم

هفته ۱۴) قد : ۱۲٫۵ سانتیمتر                                       وزن : ۶۵ تا ۷۰ گرم

هفته۱۵) قد : ۱۴-۱۳ سانتیمتر                                      وزن : ۷۰ تا ۷۵ گرم

هفته ۱۶) قد : ۱۴ تا ۱۶ سانتیمتر                                   وزن : ۸۰ گرم

هفته ۱۷) قد : ۱۶ سانتیمتر                                          وزن : ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم

هفته ۱۸) قد : تا ۲۰ سانتیمتر                                       وزن : ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم

هفته ۱۹) قد : ۲۰ تا ۲۲ سانتیمتر                                   وزن : ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم

هفته ۲۰) قد : ۲۵ سانتیمتر                                          وزن : ۲۸۰ گرم

هفته ۲۱) قد : ۲۵ تا ۲۶ سانتیمتر                                   وزن : ۳۷۰ گرم

هفته ۲۲) قد : ۲۷ تا ۲۸ سانتیمتر                                   وزن : ۴۰۰ تا ۴۲۰ گرم

هفته ۲۳) قد : ۲۸ تا ۲۹ سانتیمتر                                   وزن : ۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم

هفته ۲۴) قد : ۳۰ سانتیمتر                                          وزن : ۶۰۰ گرم

هفته ۲۵) قد : ۳۱ سانتیمتر                                          وزن : ۷۰۰ گرم

هفته ۲۶) قد : ۳۲ سانتیمتر                                          وزن : ۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم

هفته ۲۷) قد : ۳۳ تا ۳۴ سانتیمتر                                   وزن : ۹۰۰ گرم

هفته ۲۸) قد : ۳۵ سانتیمتر                                          وزن : ۱۰۰۰ گرم

هفته ۲۹) قد :   ۳۶ سانتیمتر                                        وزن : ۱۲۰۰ گرم

هفته ۳۰) قد : ۳۷ تا ۳۸ سانتیمتر                                   وزن : ۱۴۰۰ گرم

هفته ۳۱) قد :  ۳۸ سانتیمتر                                         وزن : ۱۶۰۰ گرم

هفته ۳۲) قد : ۳۹ سانتیمتر                                          وزن : ۱۸۰۰ گرم

هفته ۳۳) قد : ۴۱ سانتیمتر                                          وزن : ۲۰۰۰ گرم

هفته ۳۴) قد : ۴۲٫۵ سانتیمتر                                        وزن : ۲۲۰۰ گرم

هفته ۳۵) قد :   ۴۴ سانتیمتر                                         وزن : ۲۵۰۰ گرم

هفته ۳۶) قد : ۴۵ سانتیمتر                                           وزن : ۲۷۰۰ گرم

هفته ۳۷) قد : ۴۶ سانتیمتر                                           وزن : ۲۹۰۰ گرم

هفته ۳۸) قد : ۴۷ سانتیمتر                                           وزن : ۳۱۰۰ گرم

هفته ۳۹) قد : ۴۹ سانتیمتر                                           وزن : ۳۲۵۰ گرم

هفته ۴۰) قد : ۵۰ سانتیمتر                                           وزن : ۳۵۰۰ گرم

توضیح : شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود و بنابراین در هفته های ۱ و ۲ هنوز لقاح انجام نشده است. در هفته ۳ ) اسپرم و تخمک همدیگر را ملاقات می کنند و در هفته  ۴ ) توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای استقرار پیدا کند.