هلیل رود کرمان پس از ۲۱ سال خشکسالی طغیان کرد

هلیل رود بعد از ۲۱ سال خشک سالی جان گرفت و جوشید.