نجات جان یک زن از مرگ حتمی + تصاویر

یک زن ۳۵ ساله به نام ریتا در حال عبور از روی ریل بود و فکر می کرد که قطارها بطور کامل متوقف شده اند ، در حالی که اینطور نبوده و قطارها در حال حرکت به سمت او بودند. او تنها چیزی که به ذهنش می رسد تا توسط این قطارها له نشود این بود که در زیر قطار بخوابد و هیچ حرکتی نکند ، چون این زن اضافه وزن زیادی نداشت در همان جا جا گرفت و قطار بدون آسیب به وی از روی آن رد شد. سپس او بسیار عادی از جای خود بلند شده و به مسیرش ادامه داد.