مواد خوراکی که ایجاد سنگ کلیه میکنند

موادی که مصرف زیاد آن باعث ایجاد سنگ‌کلیه خواهند شد.

▪️قهوه زیاد
▪️شیرین کننده مصنوعی
▪️گوشت قرمز
▪️نمک
▪️نوشیدنی گاز دار
▪️مصرف گوشت قرمز بیش از حد تفت داده شده عامل ایجاد سرطان کلیه