مهارتهای دهگانه مقابله با قهر

برای مقابله با قهر باید  از خود آغاز کنیم  و  باکسب  ده  مهارت  لازم درصدد کسب  بهبود روابط باشیم .

▪️ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری
▫️رعایت اصل  تعامل با دیگران
▪️رعایت  اعتدال در گفتار و رفتار
▫️کنترل طرزتکلم و آداب معاشرت
▪️صبر و شکیبایی در برخورد
▫️افزایش ظرفیت تحمل
▪️احترام متقابل به دیدگاهها
▫️ پذیرفتن افراد همانگونه که هستن
▪️ خودداری از هرگونه انتظار
▫️استقبال از انتقاد و انتقادپذیر
با کسب مهارتهای دهگانه میتوان با جدایی ها مقابله کرد و دوستی را که باارزشترین نعمت خداوند است حفظ نمود.