معنى خالکوبی لنگر

بهتر است قبل از اینکه با مد پیش برویم ابتدا معنی آنها را بدانیم بعد از آنها استفاده کنیم.

نمادمسیحیت؛ زیرا برخی مسیحیان را بجای به صلیب کشیدن با بستن لنگر به بدنشان در دریا غرق میکردند .

به دلیل شباهت با نماد آنخ(نماد زندگی در مصر باستان)نماد زندگی نیز هست .