محققان کلیه مصنوعی تولید کردند

خبری خوش برای بیماران دیالیزی،از شر دیالیز خلاص شوید.

به تازگی محققان توانستند نمونه اولیه کلیه مصنوعی را که هیچ نیازی به باتری ندارد را تولید منند.

این کلیه تمامی نیروی خود را از طریق گردش خون در بدن یعنی در واقع از قلب میگیرد.

این اختراع جدید میتواند بیماران دیالیزی را از شر دیالیز راحت کند.