قدیمی ترین بوسه جهان

بوسه ۶۰۰۰ ساله قدیمی ترین بوسه جهان دو عاشق ایرانی.

باستان شناسان در تپه حسنلو قبری را با قدمت حدود ۳ هزار ساله را که در آن اسکلت دو نفر در آغوش یکدیگرند را پیدا کردند.

این اسکلت ها که لقب «عشاق» را گرفتند قدیمی ترین بوسه جهان که دو عاشق ایرانی در آغوش یکدیگر قرار دارند را نشان می دهد.