عوارض نخوردن صبحانه در بدن انسان به چه شکلی ظهور میکند؟

عوارض نخوردن صبحانه در بدن انسان…


صبحانه متابولیسم و سوخت و ساز بدن را بالا میبرد. ۸ساعت اول روز چربی سوزی میکند.

?نخوردن صبحانه و حذف آن مساوی ست با چاقی و مختل شدن سیستم گوارش بدن.