عمل بینی که به خودکشی یک زن با فرزندش ختم شد+ تصاویر

یک زن روسی پس از عمل جراحی بینی خود ، مرتبا توسط شوهرش مورد اذیت و تمسخر قرار میگرفت. تاجایی که این همسر نادان او را در همه جا ، دماغ خوکی خطاب  میکرد. این زن هم که خسته شد برای جدا شدن به خانه پدری اش رفت. اما پس از کمی فکر به این نتیجه رسید که امکان دارد پس از جدایی ، دادگاه بچه را به شوهر بدهد. به همین دلیل از طبقه ۹ ساختمان خانه ی پدری به همراه فرزندش به پایین افتاد و هر دو در دم کشته شدند.