شجریان قدرت تکلم خود را از دست داد

شجریان قدرت تکلم خود را از دست داد،برای بهبودش دعا کنید.

شاعر بزرگ کشورمان،هوشنگ ابتهاج درباره وضعیت جسمانی شجریان نوشت:

با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم وضعیت جسمانی استاد بزرگ آواز ایران،محمدرضا شجریان رو به وخامت نهاده است و بلبل خوشخوان موسیقی ایران زمین،حتی توانایی تکلم را نیز از دست داده است.برای بهبود استاد شجریان دعا کنید.

زیر سر پنجه گرگیم و جگرها خون است     ای شبان دل ما ناله نای تو کجاست

کوه از این قصه ی پر غصه به فریاد آمد       اه و آه از دل سنگ تو،صدای تو کجاست

(امییر هوشنگ ابتهاج-سایه)