سه قلوهایی با اختلاف سنی ۱۱ سال

چگونه ممکن است سه قلوهایی با اختلاف سنی ۱۱ سال وجود داشته باشند؟

خیلی از دوقلوها را با به دنیا آمدن با اختلاف چند دقیقه‌ای به دنیا می‌آیند. اما این سه قلوها با اختلاف سنی ۱۱ ساله به دنیا آمده‌اند. دو تن از این سه دختر یازده سال پیش به دنیا آمدند و سومین جنین تحت نظر پزشکان، فریز شد. پس از ۱۱ سال این پدر و مادر تصمیم گرفتند قُل سوم را هم به دنیا بیاورند.