زن جذاب کیست؟

اکثر مردان جذب زنی میشوندکه با او سه چیز بدست آورند

?لذت
?آرامش
?پیشرفت
?جذابیت هم مهم است

اگر چه ظاهر برای مردهاخیلی مهم است وآنها با چشمشان عاشق میشوند اماکافی نیست