زن جذاب کیست؟

اکثر مردان جذب زنی میشوندکه با او سه چیز بدست آورند

🔸لذت
🔹آرامش
🔸پیشرفت
🔹جذابیت هم مهم است

اگر چه ظاهر برای مردهاخیلی مهم است وآنها با چشمشان عاشق میشوند اماکافی نیست