رضا صادقی و فرزند خوانده اش

رضاصادقی خواننده خوب و پر طرفدار کشورمان فرزند خوانده اش را در آغوش گرفت.

چنین ماه پیش خبر رها شدن این کودک در صفحات اجتماعی پخش شده بود و رضا صادقی با انتشار ویدئویی اعلام کرد که تمام هزینه های این کودک را به عهده خواهد گرفت .

این کودک رها شده “ایران “نام دارد و در شیرخوارگاه نرگس نگهداری می شود.