راهکار چینی ها در مبارزه با آلودگی هوا

چنگل های عمودی ایده تازه چینی ها برای مبارزه با آلودگی هوا.

کشور چین برای مبارزه با آلودگی هوا، جنگل های عمودی در شهرها می سازد. جنگل های عمودی نانجیانگ دو ساختمان با حدود ۱۱۰۰ درخت و ۲۵۰۰ بوته و گیاه هستند