دعوا ی عاطفی

رابطه خوب عاطفی، اصطکاک داره، دعوا داره ، روابطی که درش دعوا نیست ، احتمالآ رابطه نیست !

یکی تو دیگری محو شده که هیچ تنشی پیش نمیاد!

تو دعوای عاطفی چند نکته خوب رو رعایت کنیم:

✅ بازی برنده – بازنده راه نیندازید که به هر قیمت غلبه کنید بر طرفتان، فراموش نکنید که اکثراً بازندگان کینه به دل می گیرند.

✅دنبال “موثر” باشید نه “مقصر” این طوری از اعتراف به اشتباهتان نخواهید ترسید.

✅ محترم باشید

✅ بعد از یک دعوای درست، یک مسئله از زندگیتون باید ” حل” شده باشه نه ” اضافه”