دزدان دریایی ناکام ماندند

ناکامی دزدان دریایی از ربودن کشتی ایرانی.

دزدان دریایی با ۱۱ فروند قایق به یک کشتی ایرانی در باب المندب حمله کردند که با حضورتکاوران نداجا، در ربایش کشتی ایرانی ناکام ماندند