حمام رفتن در ایام قاعدگی چہ مضراتی دارد؟

ضررهای حمام رفتن در دوران عادت ماهیانه در این مطلب آورده شده است.

?تنبلی تخمدان
?درد قاعدگی دردپا
?نامنظم شدن قاعدگی
?ایجاد کیست تخمدان
?بستہ شدن لوله های رحم
?عفونت زنانگی وترشحات بدبو