تلفن هیتلر

تلفن هیتلر به حراج گذاشته شد.


این تلفن زیمنس که نام و نماد هیتلر هم روی آن حک شده در پناهگاهی زیرزمینی در سال ۱۹۴۵ در برلین کشف شده بود